Make your own free website on Tripod.com
 

 留 言

 宗 旨

 展 望

 作 品

 
 
 

黃松齡詩詞 選

別後寄持慶兄
 
歸來敲夢頌君詩 意切情真動我思
滄海明珠今得見 清才俠骨一男奇

1998/04/16

 
 
怡保佳會, 別後持慶兄以二絕紀其事, 讀之感慨
 
浮生能有幾 何處覓斯人
潭水深千尺 青山入夢魂
蒼顏猶赤子 白首日長吟
俯仰三千界 凄然淚濕巾
註﹕
(1) 潭水深千尺:李白句:「桃花潭水深千尺,不及汪淪送我情」。
(2) 青山入夢魂:故鄉怡保擅湖山之勝,令人眷愛.
(3) 俯仰三千界, 凄然淚濕巾 :知交幾人, 佳會難再, 茫茫人海幾知交。

1998/04/16

 
目 錄

[ 宗旨 | 展望 | 作品 | 留言 ]


25 October, 2003 11:57:54 AM

網 絡 設 計

TKO Technology Workshop